Odmeny

Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom; ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Odmenu za poskytnutie právnej služby, resp. spôsob jej určenia dohodne advokát s príjemcom právnej služby pred poskytnutím tejto služby – pred vykonaním právneho úkonu. Pri určovaní odmeny sa vychádza zo zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a z vyhlášky č. 655/2004 Z.z. Odmena môže byť dohodnutá ako hodinová odmena, paušálna odmena, podielová odmena (max. 20% predmetu sporu) alebo tarifná odmena dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny, resp. ako základná sadzba tarifnej odmeny v zmysle § 9 a nasl. vyhlášky č. 655/2004 Z.z..

Advokátovi popri dohodnutej odmene patrí náhrada trov právneho zastúpenia prisúdená v zmysle § 149 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení. V dohodnutej odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonávané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Advokát má voči klientovi nárok na náhradu hotových výdavkov, ktoré v súvislosti s poskytovaním právnych služieb v prospech klienta vynaložil (súdne poplatky a iné poplatky, telekomunikačné výdavky, výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy a pod.). Advokát má ďalej voči klientovi nárok na náhradu cestovných výdavkov (zákon č. 283/2002 Z.z.) a straty času (§ 17 vyhl. č. 655/2004 Z.z.) súvisiacich s poskytovaním právnych služieb klientovi.

Výška odmeny a spôsob jej určenia závisí od povahy a náročnosti kauzy.

Kontakt

JUDr. Matúš Hrib, advokát 
Na hradbách 5 
085 01 Bardejov

 

 

Užitočné informácie

jaspi.justice.gov.sk

www.zbierka.sk

www.orsr.sk

www.zrsr.sk

www.justice.gov.sk

www.sak.sk

www.katasterportal.sk

www.nsud.sk