Služby

Zaoberáme sa sporovou i nesporovou agendou vo všetkých oblastiach slovenského práva a práva Európskych spoločenstiev.

Spolupracujeme s exekútormi, notármi, odborníkmi z oblasti účtovných a daňových predpisov, patentovými zástupcami, súdnymi znalcami, prekladateľmi ako aj kolegami z iných advokátskych kancelárií.

Používanie elektronického podpisu našou advokátskou kanceláriou zaručí klientom komfort i úsporu financií pri platení súdnych a správnych poplatkov.

Zastupujeme klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, vykonávame obhajobu v trestnom konaní, poskytujeme právne poradenstvo, spisujeme listiny o právnych úkonoch, spracúvame právne rozbory ako aj poskytujeme ďalšie právne služby najmä, ale nielen v týchto právnych odvetviach:

Zmluvné právo

Pripravíme pre Vás individuálne, „na mieru šité“ návrhy zmlúv, vypracujeme Vám pripomienky k predloženému návrhu zmluvy, vykonáme revíziu zmluvy a zúčastníme sa s Vami rokovaní o zmluvných podmienkach, aby konečná podoba dokumentu zodpovedala Vašim potrebám, chránila Vaše záujmy a priniesla žiadaný výsledok.

Vnútropodnikové právo

Preskúmaním vnútropodnikových podmienok a analýzou právnych noriem pre Vás pripravíme vhodné interné smernice ako aj ďalšiu dokumentáciu vyžadovanú nielen právnym poriadkom, aby sme pre Vás zabezpečili efektívne fungovanie firmy a jej ochranu pred prípadným sankcionovaním so strany štátnych orgánov. Vytvoríme právny systém na predchádzanie vnútorných i vonkajších problémov.

Právo obchodných spoločností

Komplexne pre Vás zabezpečíme všetko potrebné pri vzniku obchodnej spoločnosti, pri zmenách jej sa týkajúcich, pri jej transformácii či zániku činnosti s právnym alebo bez právneho nástupcu. Poskytneme Vám poradenstvo a vypracovanie dokumentácie v oblasti konkurzu, reštrukturalizácie a oddĺženia. Poskytneme Vám sústavný právny servis garantujúci zabezpečenie tej najistejšej právnej pozície.

Rodinné právo

Poskytneme Vám kompletné poradenstvo, vypracovanie dokumentov a podaní vo veciach manželských, poručenských, rozvodových, vyživovacích i majetkových. Vo Vašom najlepšom záujme Vás zastúpime pri mimosúdnych dohodách i súdnych sporoch a poskytneme oporu pri riešení týchto citlivých a náročných problémov.

Dedičské právo

Zastúpime a poradíme dedičovi, potenciálnemu dedičovi i budúcemu poručiteľovi. Ochránime Vaše súčasné i možné budúce záujmy a to preventívne i v konaní pred notármi či súdmi.

Pracovné právo

Pri zastupovaní zamestnávateľov dbáme na preventívnu činnosť, ktorá má zabezpečiť vypracovávanie takých dokumentov a právnych úkonov, ktoré sú právne nenapadnuteľné a zabezpečia predchádzanie súdnym sporom, resp. ich úspešnému ukončeniu. Preto poskytujeme nielen právne poradenstvo, ale i prípravu vzorových alebo ad hoc listín poskytujúcich reflektovanie súčasnej právnej úpravy. Zaškolíme o aktuálnej právnej úprave a jej dôsledkoch na špecifiká toho ktorého zamestnávateľa. Vypracujeme internú dokumentáciu a poskytneme stálu službu reflektovania vnútorného prostredia zamestnávateľa na právne zmeny. Poskytneme tiež servis pri zastupovaní v súdnych sporoch vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu ako aj pri konaniach s orgánmi ako Inšpektorát práce, Daňový úrad a pod. Ak našu pomoc potrebuje zamestnanec, ochránime jeho najlepšie záujmy vo vzťahu k zamestnávateľovi alebo orgánom verejnej moci, či zastúpime v súdnom procese vyplývajúcom z pracovnoprávneho vzťahu, aby mu boli poskytnuté riadne a včas všetky zákonné nároky, na ktoré má právo.

Civilný proces

Zastúpime Vás v konaní pred súdmi, vypracujeme podania a poskytneme súvisiace služby, aby boli Vaše nároky v konaní náležite uplatnené alebo Vaše práva patrične bránené. Zvolíme ten najlepší postup, aby ste boli v súdnom procese zastupovaní hospodárne a efektívne. Ak nie sú Vaše nároky priznané právoplatným rozhodnutím súdu či iného orgánu plnené dobrovoľne, pripravíme pre Vás exekučný návrh a zabezpečíme efektívnu kooperáciu so súdnym exekútorom.

Ústavné právo

Ak boli akýmkoľvek subjektom porušené Vaše ústavné práva, pripravíme podanie na Ústavný súd a budeme Vás zastupovať v konaní pred ním. 

Administratívny proces

Ak ste účastníkom správneho konania prebiehajúceho pred ktorýmkoľvek štátnym orgánom, adekvátne zastúpime Vaše záujmy písomne aj osobnou účasťou. 

Zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi

Ak ste boli účastníkom právneho úkonu, ktorého súčasťou bola rozhodcovská doložka a Vaše nároky z tohto právneho úkonu neboli plnené alebo naopak, druhá zmluvná strana na Vás podala žalobu na rozhodcovský súd, budeme Vás profesionálne zastupovať pred týmto subjektom tak, aby ste na svojich právach ako ktorákoľvek strana sporu neboli ukrátení. Rovnako preskúmame ako rozhodcovskú doložku, tak aj samotný rozhodcovský rozsudok, či nie je zákonný dôvod na jeho zrušenie, vypracujeme náležité podanie a budeme Vás v tomto špecifickom súdnom konaní zastupovať. 

Iné jednania a procesné zastupovanie

Ak Vás čaká akékoľvek jednanie alebo ste účastníkom konania, pri ktorom máte pocit, že potrebujete právnu oporu, poskytneme svojim právnym stanoviskom aj osobnou účasťou právne krytie Vašich záujmov. Nezáleží na tom, či sa jedná o rokovania s obchodnými partnermi, susedmi, rodinou, organizáciami, či orgánmi verejnej moci, vždy sme pripravení poskytnúť Vám právne zázemie.

Správne právo

Aj v tomto zložitom a roztrúsenom odvetví práva Vám pomôžeme nájsť právnu líniu, aby ste mohli sledovať svoj cieľ. Ak budete ukrátení na svojich právach rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom či nečinnosťou, pomôžeme Vám domôcť sa Vašich práv či nahradiť prípadnú škodu v osobitných konaniach.

Trestné právo

V trestnom konaní Vás zastúpime v každej procesnej pozícii, v ktorej sa v rámci tohto systému práva môžete ocitnúť. Zabezpečíme obhajobu v trestnom procese aj zastúpime záujmy poškodeného či zúčastnenej osoby. Rovnako vypracujeme podania súvisiace s trestným procesom od trestného oznámenia, sťažností, riadnych aj mimoriadnych opravných prostriedkov či rôznych procesných vyjadrení. 

Ochrana spotrebiteľa

Poskytneme ochranu spotrebiteľovi a pomôžeme sa zorientovať v tomto sa vyvíjajúcom právnom prostredí veľmi ovplyvňovanom slovenskou aj európskou judikatúrou, aby Vám bola poskytnutá adekvátna ochrana nielen predzmluvná ale aj po tom, ako ste uzatvorili spotrebiteľské zmluvy, ktorých obsah ste nemali možnosť ovplyvniť. Pre podnikateľské subjekty zabezpečíme takú úpravu ich právnych vzťahov, aby s prihliadnutím na žiadané výhody rešpektovala zákonné požiadavky. 

 

Kontakt

JUDr. Matúš Hrib, advokát 
Na hradbách 5 
085 01 Bardejov

 

 

Užitočné informácie

jaspi.justice.gov.sk

www.zbierka.sk

www.orsr.sk

www.zrsr.sk

www.justice.gov.sk

www.sak.sk

www.katasterportal.sk

www.nsud.sk